Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Urban Stiletto.

 

Alle prijzen worden in Euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW) en eventueel andere kortingen aangegeven.

 

Urban Stiletto is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Urban Stiletto zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

 

Overeenkomst

 

De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen.

 

Urban Stiletto heeft het recht om bestellingen of opdracht zonder geldige reden niet te accepteren.

 

De klant heeft het recht zijn of haar bestelling kosteloos en zonder geldige reden te annuleren.

 

Levertijd

 

 De leveringstermijnen die per product door Urban Stiletto zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn.

 

Opgegeven termijnen kunnen nooit beschouwd worden als een fatale termijn. Indien er een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden optreedt, wat vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum enigszins verlaat.

 

Bij niet tijdige levering moet Urban Stiletto de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

 

Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Urban Stiletto, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding.

 

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail aan Urban Stiletto te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd

 

Wijziging van de Overeenkomst

 

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Urban Stiletto zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Urban Stiletto de klant hierover tevoren inlichten.

 

Afkoelingsperiode

 

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst (bestelling) bij Urban Stiletto te ontbinden. Overschrijdt de klant de veertien (14) werkdagen, oftewel komt de bestelling na deze periode bij Urban Stiletto retour, wordt er € 5,95 per geretourneerd item in rekening gebracht. 

  

De klant dient het product samen met retourformulier terug te sturen naar het vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de orginele, niet beschadigde verpakking.

 

De kosten van de retournering binnen Nederland worden vergoed door Urban Stiletto, tot een maximum van € 6,95. Bij internationale zendingen zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

 

Zodra Urban Stiletto het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal Urban Stiletto het bedrag van het geretourneerde artikel binnen vijf (5) werkdagen terugstorten op de klant zijn of haar rekening. De verzend- en administratiekosten (€ 3,95) die bij de bestelling zijn betaald worden niet teruggestort, aangezien deze worden uitgevoerd ongeacht of het artikel geretourneerd wordt of niet.

 

Urban Stiletto heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slecht een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.

 

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Urban Stiletto schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Urban stiletto de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Urban Stiletto heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

 

Kortingscodes en afgeprijsde items

 

Let op: er zijn items die wel kunnen worden geretourneerd, maar waar in plaats van het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag, je een kortingscode ontvangt. Dit zijn: items die zijn afgeprijsd; items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een cadeaubon. Deze items kunnen dus wel worden geretourneerd en de verzendkosten worden hier nog steeds voor vergoed. Bij al deze items geldt echter dat je een kortingscode krijgt ter waarde van het  aankoopbedrag van de geretourneerde items. Deze kortingscode is oneindig lang geldig en je kunt er voor kiezen om deze eenmalig te besteden of steeds in delen. De kortingscode wordt dan automatisch ge-update.

 

Op Urban Stiletto is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere coupon-/kortingscodes. Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij het afrekenen.

 

Kortingscodes kunnen in principe worden gebruikt op alle artikelen, inclusief items in de uitverkoop, tenzij er anders wordt aangegeven.

 

Betaling

 

De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald.

 

Als de klant een factuur van Urban Stiletto niet binnen vijf (5) werkdagen betaald, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd door Urban Stiletto.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van Urban Stiletto tot de volledige betaling van de bestelling is verricht.

 

In het geval dat Urban Stiletto de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

 

Klachttermijn

 

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen tien (10) dagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan Urban Stiletto. Urban Stiletto zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.

 

Copyright

 

Alle informatie (teksten, foto’s, beelden en andere materialen) op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Urban Stiletto (of in beheer met toestemming van de rechthebbende). Eveneens heeft Urban Stiletto de auteursrechten op het format van de website.

 

Urban Stiletto dan wel de desbetreffende rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten , merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op de website wordt aangeboden (waaronder alle teksten en grafisch materiaal).

 

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urban Stiletto dan wel de desbetreffende rechthebbende is het niet toegestaan de inhoud van de website of enig onderdeel ervan te kopiëren, downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken, te verspreiden, of te verveelvuldigen.

 

Urban Stiletto heeft het recht, doch niet de plicht om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er naar het uitsluitend oordeel van Urban Stiletto sprake is van (mogelijke) inbreuk om de rechten van derden.

 

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Urban Stiletto of een andere rechthebbende is het niet toegestaan links van deze website weer te geven.

 

Laatst gewijzigd op 23 augustus 2014